Obchodné podmienky platné pre Slovenskú republiku

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.anteny-satelity.sk. Internetový obchod prevádzkuje Tibor Baňár TV MONT, Osadná 7, 831 03 Bratislava 3, IČO: 36913537, DIČ: 1025168529, firma Tibor Baňár TV MONT nie je platiteľom DPH. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Ponuka E-shopu je platná pre Slovenskú republiku.

Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené vrátane DPH.

Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a zaevidovaná. Tovar je vybavovaný priebežne. Doba od objednania tovaru po jeho doručenie by nemala presiahnuť 7 pracovných dní.


II. Záručné a reklamačné podmienky

Podľa § 620 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb a neskorších predpisov je na všetok tovar záručná doba 24 mesiacov. Výrobca môže poskytovať aj dlhšiu záručnú dobu, ako je 24 mesiacov.

Pri zistení chyby je potrebné, aby kupujúci bezodkladne túto chybu označil v reklamačnom liste a spolu s reklamovaným tovarom doručil na sídlo predávajúceho.

Záruka kompatibility dodávaných komponentov nie je garantovaná predávajúcim mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcami a poskytovateľmi vysielania. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky zmien vysielacích parametrov nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či ovplyvniť.

Upozornenie:

Spoločnosť Tibor Baňár TV MONT nenesie žiadnu zodpovednosť za rozhodnutie prevádzkovateľov televízneho vysielania, ktoré môžu mať za následok čiastočné alebo úplné obmedzenie príjmu predplatených televíznych programov čo do rozsahu, obsahu, kvality vysielania, zmeny kódovacieho systému a nenesie takisto zodpovednosť za prípadné výpadky vo vysielaní spôsobené technickými problémami, rovnako tak ako nezodpovedá za nesprávnu alebo obmedzenú funkciu dekódovacieho CI modulu, popr. za nekompatibiltu použitého satelitného prijímača.

III. Možnosť vrátenia tovaru

V zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, sa zmluva ruší. Rozhodnutie o odstúpení zmluvy musí spotrebiteľ doručiť predávajúcemu v zákonnej lehote poštou na adresu sídla firmy alebo e-mailom na tbanar@upcmail.sk. Spotrebiteľ musí určiť spôsob, akým mu má predávajúci vrátiť  cenu za vrátený tovar. Spotrebiteľ v lehote siedmich (7) pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, kompletný s príslušenstvom, záručným listom a dokladom o kúpe. Tovar nesmie byť poškodený zavinením spotrebiteľa. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby.


IV. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy / meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa / sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu firmy Tibor Baňár TV MONT a partnerov internetového obchodu www.anteny-satelity.sk a nebudú zverejnené, či poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.428/2002 z. z. O ochrane osobných údajov. Pokiaľ nastane obchodný prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka dodávateľovi, firma Tibor Baňár TV MONT sa zaväzuje, že tieto informácie predá až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať.

Zákazník využívaním služieb internetového obchodu www.anteny-satelity.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej doplňujú pri vybavovaní objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy / zrušenie registrácie / a to písomnou formou na tbanar@chello.sk.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s podmienkami reklamácií www.anteny-satelity.sk  a právnym systémom platným v Slovenskej republike.


V. Doprava - prehľad možností:

Slovenská pošta - doručenie na adresu - dobierka / cena poštovné + dobierka spolu = 4,40 € /

 

VI. Záverečné ustanovenia

Firma Tibor Baňár TV MONT  si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.4.2013.
                                                                              

VII. Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Tel.: 02/58272 172
E-mail: ba@soi.sk